van Straten

Introductie Dietz Hagen Koblischek (van) Koelen Koenen de Meij van Schalkwijk van Straten
Parenteel Rebecca Meijer Kwartierstaat Rebecca Meijer Persoonskaart Rebecca Meijer Kwartierstaat Hans van Straten Persoonskaart Levie van Straten Persoonskaart Ernst van Straten In Memoriam In Memoriam Fotogallerij Fotogallerij Documenten Documenten
Grote foto

[K.H. van Straten, 27 september 2003. Spelling behouden, omwille van de leesbaarheid interpunctie aangepast.]

Gerichtelijk order. De Joden Isak Moses en Con-
sorten, in qte. als diaconen der Joodse gemeente in
de Pekel-A op haare herhaalde klagten en vertogen
tegens den Jood Salomon Isac alhier in commis-
sie of mondeling verhoor hebbende verstaan en
ten zekersten gebleken zijnde, hoe die Jode Salo-
mon Isac zig zonder enige Gerichtelijke permissie in
de Pekel-A, op de Dijk, onder deze jurisdictie
met de wooning heeft ter neer gezet, en wel op
zijn

Grote foto

eijgen bedrijv het slagten doende, strict
tegen de welneming en de wetten van Haar Ed: Mog:
voorts dat die Jode zig met een valsche attestatie
van Esens, in Oost-Vries-Land, beholpen en het
Gericht te Wedde daar mede bedroogen heeft, als
zijnde een contrarie attestatie door een Burge-
meester der Stad Esens /: Hegittermann:/, afgegeven, waar bij si-
dimeerd, dat die Jood, met nog een andere Jode aldaar scha-
pen gestolen heeft, waar door zij gevlugt en door
order van het Gericht agter na gespoord en ver-
volgd zijn, dog dat die dieven niet hadden kun-
nen agterhalen etc. etc. Zoo wordt de Voogd Hajer
geauthoriseerd om deze order ten spoedigsten aan
de vermelde Joode te insinueren en daar van te ver-
lateren, waar bij gelast word, om binnen agt daa-
gen na insinuatie deze gehele jurisdictie te
zullen ontruijmen en te verlaten; bij gebree-
ke van dien, dat alsdan door de Voogd, zoo nodig
met verdre adsistentie, zal worden gedelogeerd,
wordende Hij Joode gecondemneerd in alle gedaa-
ne en nog te doene kosten; zullende dezen me-
de aan de Diaconien der Joden Gemeente in de Pe-
kel-A, tot dezelver narrigt, worden geinfinn-
eerd. Actum Bellinge-Wolde den 24 Maart
1779. /:Was get:/ H: Goeddaeus, Rigter.