van Straten

Introductie Dietz Hagen Koblischek (van) Koelen Koenen de Meij van Schalkwijk van Straten
Parenteel Rebecca Meijer Kwartierstaat Rebecca Meijer Persoonskaart Rebecca Meijer Kwartierstaat Hans van Straten Persoonskaart Levie van Straten Persoonskaart Ernst van Straten In Memoriam In Memoriam Fotogallerij Fotogallerij Documenten Documenten
Grote foto

Huwelijksakte

In het Jaar Een Duizend en Acht Honderd en veertien,
den Zestienden dag der maand October des voor
de middags ten Elf uuren, zijn voor ons President
Burgemeester Offivier van den Burgerlijken Staat
der Gemeente van Bolsward, Canton Bolsward, Departement Vries-
land gecompareerd
Salomon Salomons van Straten, Musicant,
oud Zes en Twintig Jaren, blijkens eene Acte van Notoriteit voor den Heer
J. Alberda vrederegter van het Canton Bolsward verleden den dertien-
den September dezes Jaars en bekrachtigd door de Regtbank ter
eerster instantie, zitting houdende te Sneek, den dertigsten Sep-
tember dezes Jaars, welke aan deze Acte zal worden geannexeerd, geboren
te Bolsward en ook al hier wonende meerderjarige zoon van Salomon Isaks,
overleden te Bolsward in het Jaar Zeventien Honderd Zeven en Tachtig blij-
kens voornoemde Acte van Notoriteit en van Rebekka Meijers, als nog
in leven en wonende alhier, deszelvs toestemming gevende en alhier
tegenwoordig zijnde en
Bettje Benjamins Israels, Koopmansche, oud vijf en Twintig Ja-
ren, blijkens eene Acte van Notoriteit voor den Heere Eppo Cremers, vrede-
regter van het Tweede Canton Groningen, verleden den Negentienden Au-
gustus dezes Jaars, en bekrachtigd door de Regtbank ter eersten aanleg
zitting houdende te Groningen den zesden September dezes Jaars, welk
aan deze Acte zal worden geannexeerd, geboren te Groningen en aldaar
wonende meerderjarige Dochter van Benjamin Israels, Koopman, deszelvs
toestemming gevende, ingevolge Acte voor de Notarissen O: J: Quintus
en R: Loman te Groningen verleden den Negentiende September
dezes Jaars, welk aan deze Acte zal worden geannexeerd, en van Mie-
tje Isaaks overleden, welke ons verzogt hebben het door

Grote foto

hun voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waar van de Afkondigingen
voor de Hoofd deur van ons Huis der Gemeente zijn geschied namelijk
de Eerste op den vijf en twintigste September en de Tweede op den
Tweede October dezes Jaars, telken reize des voordemiddags ten Elf
uuren zoo als ook in de Gemeente Groningen heeft plaats gehad
op den vijf en Twintigste en Tweede October dezes Jaars, ingevolge
Certificaat van den Heer Burgemeester van de Stad Groningen
van den zesde October deze Jaars, welk aan deze Acte zal worden geannexeerd.
Geene verhindering tegens het gemelde Huwelijk ter onzer Kennis zijnde ge-
bragt, hebben wij aan hun verzoek voldaande na voorlezing van alle
de voren gemelde stukken als mede van het Zesde Hoofdstuk van den Titel
van het Burgerlijk wetboek, tot opschrift hebende van het Huwelijk ieder
der aanstannde echtgenoten afgevraagd of zij elkander wederkerig tot
Man en tot vrouw wilden nemen, waar op door elk afzonderlijk een Toestem-
mend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet: Dat Salomon
Salomons van Straten en Bettje Benjamins Israels door het Huwelijk verbon-
den zijn, van welk wij Acte hebben opgemaakt in tegenwoordig-
heid van navolgende getuigen als: Adam Isaks Koopmans, Koopman, oud zeven
en dertig Jaren, wonende te Bolsward, aangehuwde broder van de Bruidegom, Philip
Heiman Drukker, Koopman oud veertig Jaren, wonende te Leeuwarden, aange-
huwde Broeder van de Bruidegom, Salomon Magnus de Groot, Koopman, oud
vier en vijftig Jaren, en Abram Isaaks van Minden, verwer, oud zes en twin-
tig Jaren, beide wonende te Bolsward, welke deze Acte, nadat ook deze
was voorgelezen, namens ons en de Contractanten hebben ondertekend.

Solomon Solomons van Straaten J: Haitsma
Betje Benjamins
A J Koopmans
P: H: Drukker
Salomon Magnus de Groot
Abraham Isaks van Minden

Grote foto

Huwelijkse bijlagen

Suppl 1
Acte van Bekendheid van
Salomon Salomons van Straten

Grote foto

Extract uit de Minuten berus-
tende ter Griffie der Regtbank van
eersten aanleg zitting houdende
te Sneek.
Op heden den dertiende September
des Jaars een Duizend Agt honderd
en veertien Compareerden voor ons
J Albarda Vrederegter van het
Canton Bolsward, arrondissement Sneek
Provincie Vriesland ter plaatse onzer
gewoone zitting op het huis der
Gemeente binnen Bolsward, Salomon
Salomons van Straaten koopman wonen-
de te Bolsward dewelke ons te ken-
nen gaf van voornemens te zijn al-
hier in het huwelijk te zullen tre-
den met Betje Benjamins Israels
koopvrouw wonende te Groningen en
ons dierhalven verzocht eene Acte
van Notorieteit op te maaken uit hoop

Grote foto

de hij niet in de moogelijkheid was
zijne ouderdom anders te kunnen
bewijzen ten welken einde hij Com-
parant ons verzocht de verklaring
van zeven getuigen welke hij had
medegebracht, te willen afnemen
met naame Pilip Jacobs de Hoop
tapper oud een en zestig Jaar, Leentje
Levi de Jong koopvrouw huisvrouw
van Yzak van Minden koopman oud
zestig Jaren, Benjamin Yzak Leer-
mans koopman oud dertig Jaren,
Salomon Levy de Jong oud zes-
tig Jaren van bedrijf koopman, Roos-
ke Benjamin koopvrouw oud zeven
en vijftig Jaren, Regina Jans Klinker
Naaister oud drie en vijftig Jaar
huisvrouw van Jan Wybes de Groot
arbeider en Salomon Eleazar
de Jong koopman oud dertig Jaar

Grote foto

alle woonachtig te Bolsward dewelke
ons eenparig verklaarden zeer wel te
kennen Salomon Salomons van Straa-
ten Koopman en Musikant wonen-
de te Bolsward en dat hij aldaar
in den Jaars Zeventien honderd
en zeven en tachtig en wel in de
maand December is geboren zonder
zig echter meer den Juisten datum
van dien maand te kunnen erinneren.
Dat voorschreven Salomon Salomons
van Straaten is de zoon van wijlen
Salomon Yzaks van Straaten
in leven Joodsch Koopman te Bolsward
en aldaar overleden in den Jaa-
re Zeventien honderd Zeven en tach-
tig en Rebecca Meyer Koopvrouw
wonende te Bolsward beiden bij
Getuigen bekende geweest, de moeder
als nog bekend, gevende voor reke-

Grote foto

ning van wetenschap dat zij allen
aan het huis van des Requirants Ou-
ders dagelijks verkeerden en zij zig
deswegens zijn ouderdom en geboorte
zeer wel weten te herinneren, kun-
nende Salomon Salomons van Straa-
ten geene geboorte Acte vertoo-
nen alzoo hij een Jood zijnde niet
is gedoopt en het register verloren
is waarop de besnijdenis wierd aan-
getekend.
Waarvan en van al het bovenstaande
wij dit Proces- verbaal hebben opge-
maakt het geen de Comparanten met
ons en onsen Griffier hebben verte-
kend, verklaarende Leentje Levy de
Jong, Benjamin Izaaks Leermans, Roos-
ke Benjamin en Regina Jans Klin-
ker niet te kunnen schrijven.
Gedaan ten dage maaand en Jaar voor-

Grote foto

noemd /was getekend/ Salomon Le-
vy de Jong, P. Jacob de Hoop, Salo-
mon Eleazar de Jong, Salomon Sa-
lomons van Straaten, J Albarda
Vrederegter, P: de Kok Griffier
lager stond/ Geregistreerd te Bolsward
der veertiende September 1814 fo. 95
R: C: 6 Ontvangen twaalf Stuivers
/was getekend/ Albarda Jz
Voor Uitgifte conform
/get/ P de Kok Griffier
Aan de Regtbank van eersten aanleg
ztting houdend te Sneek
Salomon Salomons van Straaten Koop-
man en Musikant te Bolsward vertoont
deze vorenstaande Acte van bekend-
heid met verzoek van bekrachtiging
/get/ J. Zandstra procureur.
Zij gesteld in handen van het open-
baar Ministerie ten fin. van. advis

Grote foto

Sneek den zeven en twintigsten Sep-
tember Achttien honderd veertien
/get/ J. P. M. Herbell Persident.
Wij zijn van advis dat deze Acte van
bekendheid behoort te worden geho-
mologeerd. Sneek den 27 September 1814
/get/ A. E. Attema fung. Off.
De Regtbank van eersten aanleg zit-
ting houdende te Sneek
Gezien vorenstaande Akte van be-
kendheid en het verzoek om bekrachtiging
Gehoord den Heer fungerende Offi-
cier in zijne conclusie houdende.
wij zijn van advis dat deze Acte
van bekendheid behoort te worden
gehomologeerd.
Gezien art. 71 en 72 van het Burger-
lijk Wetboek.
Overwegende dat aan de bepa-
lingen bij gemelde Artikelen

Grote foto

der wet nopens de Akten van
bekendheid voorgeschreven is voldaan
en er dus geene redenen zijn om
de bekrachtiging te weigeren
Bekrachtigt vorenstaande Akte
van bekendheid.
Gedaan en Gewezen te Sneek in de
Raadkamer van bovengenoemde
Regtbank heden den Dertigsten
September Achttien honderd veertien
waar tegenwoordig waren de Heeren
J. P. M. Herbell president, W.
Meurs, B. A. van Hylekama en W.
M. Reinbach regters /getekend/
J. P. M. Herbell President, Js
Verwey griffier
Voor Extract conform
Js. Verwey griffier
Geregistreerd te Sneek den agtste October 1814 fol 186 ...
/ontvangen vier gulden zestien stuivers ... tien en zestien/ ...
verhooging ... ...
...

Grote foto

Huwelijkse bijlage 2:

Crertificaat
van het aflopen
der Huwelijks Afkondigingen

Grote foto

De Burgemeester der Stad Groningen
certificaat mids dezen dat de Trouwbeloften tusschen
Salomon Salomons van Straten Jongman 26 Ja-
ren oud, Musikant wonende te Bolsward, meerder-
jarige Zoon van wijlen Salomon Yzaks en Rebekka
Meyers wonende te Bolsward en Betje Benjamins
Israels Jonge dochter 25 Jaren oud, Koopmansche,
wonende te Groningen, meerderjarige dochter van
Benjamin Israels, Koopman en wijlen Mietje Isaaks
wonende te Groningen alhier op Zondag den 25 Septem-
ber en 2e October dezes jaars des voordemiddags om
elf uuren voor de deur van het huis der gemeente
zijn afgekondigd, en het Extract daar van, geduuren-
de den tijd bij de wet bepaald is aangeplakt geweest,
zonder dat hiertegen eenige oppositie of verhinde-
ringe is ingekomen.
Groningen den 6 October 1814
de Burgemeester voorn.
W.W. Hullen

Grote foto

Huwelijkse bijlage 3:

Toestemmings Acte van
Benjamin Israels

Grote foto

Voor Mr. Onno Joost Quintus, en zijn ambtgenoot, de ondergeteekende open-
baar Notarissen, residerende te Groningen, is gecompareerd,
Benjamin Israëls, Koopman, wonende te Groningen, in de haddingestraat, aan
de Notarissen bekend,
welke verklaarde bij deze zijne expresse toestemming te geven tot het huwelijk
van zijne dogter Betje Benjamins Israëls, oud zes en twintig jaren, zonder
beroep, wonende te Groningen aan der A., bij wijlen des Comparants Vrouw
Mietje Izaaks in echte verwekt, voorgenomen met Salomon van Straten
oud zes en twintig jaren, van beroep muzikant, en wonende te Bolsward
in Vriesland, en zulks tne dien effecte dat hetzelve huwelijk worden
voltrokken in den vorm en met de plegtigheden, tot een wettig huwelijk
wordende gerequiseerd.
Aldus gedaan en gepasseerd te Groningen ten Kantore van den eersten
Notaris den negentienden September agttienhonderd veertien; en heeft
de comparant, nagedane voorlezing, deze geteekend nevens de
Notatissen. Benjamin Israels
... ...
Geregistreerd te Groningen den
negentiende September 1814
fol. 489 Art 8. Ontv. Twaalf
Stuivers
Gezien voor legalisatie van de handtekeningen van de Hee-
ren O: J: Quintus en R Lohman openbaar Nota-
rissen residerende te Groningen; door ons Pre-
sident van de Regtbank van eersten aanleg zit-
ting houdende te Groningen.
den 19 September 1814
J.W. ...

Grote foto

Huwelijkse bijlage 4:

In naam der Hoge
Overheid
De Regtbank van eer-
sten aanleg zitting hou-
dende te Groningen;
Kwartier en Provincie
Groningen, Kamer der
vacantie heeft op on-
derstaande request het
volgende vonnis ge-
wezen.
Request
Aan Mijne Heeren
den President en Reg-
ters in de Regtbank
van eersten aanleg
Zitting houdende te
Groningen.
Geeft met allen eer-
bied te kennen; Betje
Benjamins Israëls

Grote foto

Koopvrouw wonende te
Groningen; dat zij zich
in het huwelijk zullen
begeven; noodig heeft
eene acte van geboor-
te; doch dezelve niet
kan bekomen; uit
hoofde, tijdens ha-
re geboorte in den jare
Zeventienhonderd acht-
entachtig bij de Jood-
sche gemeente; waar-
toe zij behoort, geen
authentiek register
van geboorte werd ge-
houden.
Suppliante heeft
tot supplitie eene
geboorte acte beko-
men eene acte de

Grote foto

notorité die volgens
artikel tweeënzeven-
tig van het Burger-
lijke wetboek door de-
ze Regtbank dient
te worden gehomolo-
queerd.
Suppliante ver-
zoekt dierhalve,
dat de acte de
notorité hierbij
overgelegd, worde ge-
homoloqueerd. Q.F.
/getekend/ Mr. P. Rei-
ger Procureur.
Acte van Bekend-
heid.
Op heden den negen-
tienden Augustus
achttienhonderd veer-

Grote foto

tien; Compareerde voor
ons Eppo Cremers vre-
deregter van het twe-
de Kanton Groningen
Provincie Groningen,
geassisteerd met on-
zen Griffier ter gewo-
ne plaatse onzer
Zittingen in het Stad-
huis alhier de na-
genoemde personen
primo; Benjamin
Israëls, Koopman
wonende in de Folte-
ringstraat te Gronin-
gen; Vader van de
verzoekster nagenoemd.
secundo; Engeltje
Benjamins Isra-
ëls Koopmansche

Grote foto

wonende aan der Aa
alhier, zuster van
nagenoemde verzoek-
ster.
tertio; Benjamin Sa-
muel Leek Koopman
wonende aan der Aa
te Groningen; Zwa-
ger van nagenoem-
de verzoekster.
querto: Abraham
Mozes Peerels, Koop-
man wonende in de
Harderinnestraat.
quinto; Jacob de
Jongh Koopman
mede in de Harderin-
nestraat woonach-
tig.
sexto; S: P: Bleek-

Grote foto

rood Koopman wonen-
de in de Lamhuinin-
gestraat.
septimo; Levi Za-
dok Koopman wo-
nende in de folte-
ringestraat.
Alle Zeven ge-
loofwaardige getui-
gen, en van bevoeg-
den ouderdom welke ten
verzoeke van Betje
Benjamins Isra-
ëls Koopmansche
wonende aan der
Aa te Groningen en
voor waarheid heb-
ben verklaard dat
Zij verzoekster eene
dochter is van bo-

Grote foto

ven gemelde Benjamin
Israëls en wijlen des-
zelfs Echevrouw Mie-
tje Izaaks, overleden
te Groningen in de
maand Julij achttien
honderd drie; dat
zij geboren is te Gro-
ningen den negen-
tienden October Ze-
ventienhonderd acht-
entachtig dog dat
Zij niet in staat is
eene acte van geboor-
te te produceren, aan-
gezien er toen ter tijd
geene aunthentique
geboorte registers
gehouden wierden.
En hebben Compa-

Grote foto

ranten tot reden van
wetenschap gegeven num-
mero een, twee en vijf
dat zij bij de geboorte
van verzoekster zijn
tegenwoordig geweest,
en de overige Compa-
ranten; dat Zij de
verzoekster van Kinds-
been af gekend hebben;
en dagelijksch met
hare vaders in vriend-
schap hebben omge-
gaan.
Van al het welk
wij deze acte van no-
toriteit hebben opge-
maakt, welke allede
comparanten na ge-
dane voorlezing ne-

Grote foto

vens ons en onzen Grif-
fier hebben ondertekend,
/getekend/ E: B: Isra-
ëls; B: S: Leek; L. Za-
dok; S: P: Bleekrood;
Benjamin Israëls;
J: J: de Jongh; Abra-
ham Moses Peerels;
Eppo Cremers vrede-
regter; C: C: Geertsema
Griffier.
Geregistreerd te Gronon-
gen den dertigsten Au-
gustus achttienhonderd
eenentwintig; verso caze
drie ontvangen twaalf stui-
ver regt en verhoging /gete-
kend/ van Sonsbeeck ont-
vanger.

Grote foto

Voor eenstuidend afschrift
/get/ C: C: Geertsema
Griffier.
Exdonnantie van den Vi-
ce President.
Deze word gesteld in
handen van den Offi-
cier bij den Regtbank ten
fine van Conclusien
en voorts met die Con-
clusion en handen van
den Regter Mr. A: van
Peer om hierin te rap-
porteren.
Groningen den vijf-
den September acht-
tienhonderd veertien
/getekend/ F. A. Ten Ber-
ge vice President.
Conclusie van den Offi-

Grote foto

cier.
De Officier van den
Rechtbank opposeert
zich niet teegen de ho-
mologatie dezer acte de
notorieté.
Gedaan te Gronin-
gen in ons Parquet den
vijfden September acht-
tienhonderd veertien. De
Officier voornoemd voor
denzelven; /getekend/ D:
P: R van Wartum eerste
substitut.
Vonnis.
De Regtbank van
eersten aanleg Zitting
houdende te Groningen
Kamer der vacantie.
Gezien het request

Grote foto

van Betje Benjamins
Israëls, Koopvrouw te
Groningen; ten derende
tot homologatie van
eene acte de notorieté.
Gezien gemelde acte
de notorieté van de ne-
gentienden Augustus
achttienhonderd veer-
tien; geregistreerd den
dertigsten Augustus
achttienhonderd veertien
te Groningen bij van
Sonsbeeck.
Gezien de ordonnan-
tie van den vice presi-
dent van den vijfden Sep-
tember achttienhonderd
veertien.
Gezien de conclusie

Grote foto

van den Officier van den
vijfden September acht-
tienhonderd veertien.
Gehoord het rapport
van den Regter Mr. A.
van Peer.
Overwegende dat ge-
melde acte de notorieté
is opgemaakt con-
form de wet.
Homoloqueert de Regt-
bank dezelve acte de
notorieté.
Gedaan in de Regt-
bank opgemeld den Zes-
den September achttien-
honderd veertien; bij de
Heeren F: A: Ten Ber-
ge vice President A:
van Peer; J: H: Geert-

Grote foto

sema Regters /gete-
kend/ F: A: ten Berge
vice President; OJ:
Muller Commis Grif-
fier.
Ten teken van echt-
heid is dit vonnis
getekend door den vi-
ce President en Com-
mis Griffier van de
Regtbank voornoemd.
voor Expeditie
afgegeven te
Groningen, den
zevenden
September acht-
tienhonderd veer-
tien
J: Offerhaiy
griffier

B 3-10 Geregistreerd te Groningen den Zevenden Sep-
B 8-75 tember Akte fo 127.171 ontvangen regt en Verhoging
11-75 Zeven guldens een stuiver Zes penningen
9-06 van Sonsbeeck
14-81