van Straten

Introductie Dietz Hagen Koblischek (van) Koelen Koenen de Meij van Schalkwijk van Straten
Parenteel Rebecca Meijer Kwartierstaat Rebecca Meijer Persoonskaart Rebecca Meijer Kwartierstaat Hans van Straten Persoonskaart Levie van Straten Persoonskaart Ernst van Straten In Memoriam In Memoriam Fotogallerij Fotogallerij Documenten Documenten
Grote foto

Huwelijksakte

In het Jaar een duizend acht honderd en vijftien, den vijftiende
dag der maand October des Voormiddags ten Elf Uren zijn voor ons President
Burgemeester officier voor den Burgerlijken Staat der Gemeente van Bolsward
Provincie Vriesland, gecompareerd
Meijer Berent van Straten, Koopman, oud Vijf en Twintig Jaren
blijkens Extract uit het Besnijdenis Register der Joodsche Gemeente te Harlingen
van den Vijf en Twintigste Meij dezes Jaars, welke aan deze acte zal worden
geannexeerd, geboorte te Harlingen en alhier wonende, meerderjarige Zoon
van Berent Josephs te Bolsward overleeden den Twintigste September des
Jaars Een duizend acht honderd en acht, blijkens Extract uit het Register der
overleedenen in de Gemeente Bolsward van den Zestiende September dezes Jaars,
welke aan deze acte zal worden geannexeerd en van Rebekka Meijers, wonende
alhier, zijnde alhier tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende. En
Henne Benjamin Yzaks Leermans, Geen Beroep, oude achttien Jaren
blijkens eene Acte van Notoriteit voor den Heer Johannes Albarda
Vrederegter van het Canton Bolsward, verleeden den Vijftiende September
dezes Jaars en bekrachtig door de Regtbank ter eersten instantie Zitting
houdende te Sneek den Vijf en Twintigsten September dezes Jaars, welke
aan deze acte zal worden geannexeerd, geboren te Bolsward en ook alhier wonende
meerderjarige dochter van Benjamin Yzaks Leermans, Koopman, zijnde alhier
tegenwoordig en deszelfs teostemming gevende en Judic Mozes echtelieden
wonende te Bolsward.
Welke ons verzogt hebben het door hun voorgenoomen Huwelijk te Voltrekken
waarvoor de afkondigingen voor de hoofddeur van ons huis der Gemeente zijn
geschied namelijk de Eerste op den Zeventiende en de Tweede op den Vier en
Twintigeste September dezes Jaars, telkens zeine des Voormiddags ten Elf
Uren - geene Verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis
zijnde gebragt, hebben wij aan hun Verzoek voldoende na voorleezing van alle
en vorengemelde stukken als mede van het Zesde hoofdstuk van den Titel van het Burg

Grote foto

Wetboek tot opschrift hebbende van het Huwelijk ieder der

aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander wederkerig
tot man en tot vrouwwilden nemen, waarop door Elk afzonder-
lijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven; Verklaaren wij in
naam der Wet: Dat Meijer Berents van Straten en Henne Benjamin
Yzaks Leermans door het huwelijk verbonden zijn. - Van het welk
Wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van navolgende getuigen
als Salomon Salomon van Straaten, Koopman, oud Zeven en Twintig
Jaren; broeder van de Bruidegom, Salomon Magnus de Groot, Koopman,
oud Vijf en Vijftig Jaren, Neef van de Bruid, Philip Jacobus Jacobs de Hoop,
Tapper, oud Twee en Zestig Jaren, en Abraham Salomons van Gelderen
Koopman, oud Een en Veertig Jaren, wonende alle te Bolsward, welke
deze Acte na dat ook deze was voorgelezeenen nevens ons en de Contractanten
hebben ondertekend.
Mijer Berents van Straten
Hene Benjamen Lermans J. Haitsma
S: Salomon van Straaten
Salomon Magnus de Groot
P: Jacob de Hoop
Abrm S: van Gelder

Grote foto

Huwelijkse bijlagen

Stukken betrekkelijk
het huwelijk van
Meijer Berents van Straten
Henne Benjamins Yzaks Leermans

Grote foto

Extract uit de minuuten berustende ter Grif-
fie der Regtbank van eersten aanleg zitting hou-
dende te Sneek.
Op heden den Vijftiende September des Jaars een
duizend agt hondert en vijftien Compareerde voor
ons J: Albarda Vrederegter van het Canton Bols-
ward Arrondissement Sneek, Provincie Vriesland
geassisteerd met onzen Griffier ter plaatse onzer
gewoone Zitting op den Raadhuize binnen Bolsward
Henne Benjamin Yzaks Leermans, zonder be-
roep woonagtig te Bolsward deswelke te kennen
gaf voornemens te zijn alhierin het huwelijk te
zullen treden met Meijer Berends van Straa-
ten van beroep muzikant woonagtig te Bols-
ward en ons derhalven verzogt eene acte van
Notoriteit op te maken als niet in de mooge-
lijkheid zijnde haaren ouderdom anders te kun-
nen bewijzen.
Ten welken einde de Comparante verlangde dat
wij de verklaaringen van zeven getuigen welke
zij had mede gebragt wilden afneemen met naa-
mens
Mozes Benjamen de Haas, oud twee en veertig
Jaren van bedrijf koopman;
Tietje Deerks, Visscher, weduwe van wijlen Hen-
drik Koster zonder beroep oud zeven en vijftig
Jaren;
Salomon Magnus de Groote oud vijf en vijf-
tig Jaaren van beroep koopman;

Grote foto

Akke Pieters oud drie en zeventig Jaren huisvrouw
van Pieter Hammersmid van bedrijf Grofsmid te Bolsward;
Leentje Salomons huisvrouw van Ysaak van Min-
den oud een en zestig Jaaren van bedrijf koopvrouw;
Salomon van Gilsen oud veertig Jaren van bedrijf
koopman en Willemke Martens huisvrouw van
Jacobus Johannes Martens van bedrijf Mr. Kleer-
maker oud negenendertig Jaren alle wonende
te Bolsward
Dewelke ons eenparig verklaarden zeer wel te
kennen Henne Benjamin Ysaacks Leermans, zon-
der beroep woonagtig te Bolsward en dat zij al-
daar in den Jaare zeventienhonderd en ses en
negentig is geboren zonder dat alle getuigen
de Juiste Maand of dag zich kunnen erinneren.
Dat voorschrevene Henne Benjamin Isaacks
Leermans is de dogter van Benjamin Isaaks
Leermans en Judik Mozes Egtelieden wonende
te Bolsward bij de getuigen allen bekend.
Geven de redenen van wetenschap dat zij getui-
gen bijna allen reeds lang voor de geboorte van
Henne Benjamin Isaaks Leermans te Bols-
ward bestendig hebben gewoond en haare ouders
van nabij hebben gekend.
En dat de redenen waarom Henne Benjamin
Isaaks Leermans geene geboorteacte kan ver-
tonen haaren bestaan dat zij is en behoort tot
de Joodsche Gemeente waarbij het geen kerke-

Grote foto

lijk gebruik is om een register te houden van
de geboorte der kinderen van het vrouwelijk
geslagt.
Waarvan er van al het bovenstaande wij dit Pro-
cesverbaal hebben opgemaakt, 't geen de Compa-
ranten met ons en onzen Griffier hebben gete-
kend uitgezonderd Mozes Benjamin de Haas,
Akke Pieters en Leentje Salomons welke verklaard
hebben niet te kunnen schrijven.
Gedaan ten dage maand en Jaar voornoemd
/was Getekend/ Hene Benjamen Leermans
Jetske Durks Visser weduwe wijle Koster
Salomon Magnus de Groot, Js van Gelder,
Willemke Martens, J Albarda Vrederegter,
P: de Kok Griffier
/lager stond/ Gratis geregistreerd te Bolsward
den vijtiende September 1815 fo 332 vc 3
/was getekend/ Albarda Jz.
Voor uitgifte conform
P: de Kok Griffier
Aan Mijne Heeren President en Regters van
de Regtbank van eerste aanleg zitting hou-
dende te Sneek
Heeft der eer Henne Benjamen Isaaks
Leermans zonder beroep woonagtig te Bolsward
voornemens zijnde zich in het huwelijk te bege-
ven en hetzelvebinnen dit Arrondissement
te voltrekken ... te exhiberen vorenstaan
de akte van Notoriteit met verzoek dat de-

Grote foto

zelve mag worden gehomologeerd.
Q.F. Get B: Haga Proc
Zij gesteld in handen van het openbaar Mi-
nisterie ter fin. van advis.
Sneek den 20 September 1815 Get.
J: F: M: Herbell President
Wij beletten niet. Sneek den 20 September 1815
Get. A. E. Altema fung: Officier
De Regtbank van eersten aanleg zitting hou-
dende te Sneek.
Gezien vorenstaande Akte van bekendheid en
het verzoek om bekrachtiging
Gehoord den Heer fungerenden officier en
zijne conclusie houdende wij vinden geene
redenen om de bekrachtiging dezes te beletten.
Gezien art. 71 en 72 van het Burgerlijk wetboek
Overwegende dat aan de bepalingen bij ge-
melde artikelen der wet nopens de akten
van bekendheid voorgeschreven is voldaan
en er dus geene redenen zijn om de bekrachti-
ging te weigeren
Bekrachtigt vorenstaande akte van bekendheid.
Gedaan en gewezen te Sneek in de Raadkamer
van bovengenoemde Regtbank heden den vijf
en twintigsten September achttienhonderd
en vijftien waartegenwoordig waren de Heeren
J: F: M: Herball president W: Meurs en W: M:
Reinbach Regters /Get/ J: F: M: Herbell president
Js Verweij Griffier. Voor extract conform
Js. Verwey griffier

Grote foto

De President Burgemeester van de Stad Bolsward
verklaart bij dezen op het getuigenis van Salomon
Magnus de Groot, Koopman, en Philip Jacobus de Hoop,
Tapper, beide wonende te Bolsward zijnde competenten
ouderdom en bij mij bekend als geloofwaardige Personen
Dat de Persoon van
Henne Benjamin Yzaks Leermans
Zonder beroep, wonende alhier, dochter van
Benjamin Yzaks Leermans en Judic Mozes, echtelieden
wonende alhier, wegens haren behoeftigen toestand zoo
ook wegens die van hare ouders niet in staat is den
kosten op de Schriftivien, welke ingevolge de wet tot haar
voorgenoomen Huwelijk vereischt worden vallende te betalen.
Wordende deze afgegeven om te strekken naam behoren
en hebben de Getuigen deze mede ondertekend.
Bolsward De President Burgemeester
den 15 September Voornoemd
1815
De Getuigen J. Haitsma
Salomon Magnus de Groot
P: Jacob de Hoop

Grote foto

Ik onder Getekende verklare met Desen dat
ik Binnen deze stat harlingen Besneden heb
Een Jongling Genaamt Mijer Berent
Zoon van Rabeke van Bolsward op Vrijdag
den vierden December Zeventien hondert Negen
en Tagtig Blijkens mijn Besnij Register
Harlingen den 25 Maij 1815
Levie Jacob De Beer

De President Burgemeester der Stad Har-
lingen, certificeert hier mede, dat Levie
Jacob de Beer door welke vorenstaande ver-
klaring is geparafeerd en vertekend welks
mein geloof verdient
Harlingen den 25 Maij 1815
De President Burgemeester
voorent
bij abcentie van dezelve
de Burgemeester
J. Holinjus

Grote foto

Stad Bolsward
Arrondissment Provincie
Sneek Vriesland
Extract uit het register der overlee-
denen in de Gemeente Bolsward
1808
Den Twintigste September os overleeden Berent Josephs echtgenoot
van Rebekke Meijers.
Voor extract conform
Bolsward
den 16 September De President Burgemeester
1815 van de Stad Bolsward
bij abcentie van deselve
fo: Romhey
Burgemeester