Hagen

Introductie Dietz Hagen Koblischek (van) Koelen Koenen de Meij van Schalkwijk van Straten
Parenteel Dirck Hagen Kwartierstaat Astrid Hagen Documenten Documenten
Grote foto

Wij C: Pook Schout Gearit
Tijmense Dorland en Willem
IJsbrandse Leeflang Schepe-
nen tot Cortenhoef &
doen Eind(?) allen luijden
dat voor ons gecompareerd
is Pieter Janse Vleugel
voor hen, sijn suster
Joosje Janse Vleugel de
welke verclaarden te ce-
deren transpoteren, en
in vollen eijgendom over
te geven aan, en de ter
behoeven van Pieter
Cornelis Hagen
een huijs
en erves staande, engs
Cegen(?) tot Cortenhoef strek-
kends uijt de gemene
weg westw: op tot 't land
van Cornelis Willemse
Kalf, daar noordw: desel-
ve Kalf, en zuidw: en
noordw: de weduwe Cornelis
Willemse Veenman

Grote foto

naastgelegen zijn, sodanig
dat besloot, en beheijningt
is, met de lasten van huijs
hedemtie(?), en haarstede g:
mits gaders soodanig & dére
servit?ten, en geregtigheden,
en leijdende, voorders net dat
beding zoo er enige ackers op
's huijs & borgt mogten zijn
en & laten mogten worden
dat de cooper, swarighijd
voor sijn ...: hoefs, en
dit voor of onder somma
van f84,-- bekennende, de
comparant van de volle coop
penn: voldaan en zijn ze
..., dierhalve van
't getransporteerde mits
... alle brieven en be-
scheyden regt toe, en aan
seggens daar aan hoevende
en sprekende, belovende
't zelve te vrijen, en
waren als erfcoopregt

Grote foto

In den Landen van Utregt ge-
bruijkelijk is, en naar dien
ons is gebleken. 't Regt van
90n hiervan voldaan te
zijn volg: quitantie van
de ... ontfanger ...
Junior en behoorlijk gere-
gistreerd soo hebben
wij schout 't gros deses be-
segeld, en schepenen desen
ondertekent in Cortenhoef
op den 7 nov 1736
G Dorlant
Willen Leeflang