Hagen

Introductie Dietz Hagen Koblischek (van) Koelen Koenen de Meij van Schalkwijk van Straten
Parenteel Dirck Hagen Kwartierstaat Astrid Hagen Documenten Documenten
Grote foto

Willem Leeflang President Schepen
Wij Claas Foock(?) Schout, Jan
van Vliet, en Antonij de Groot
Schepenen tot Cortenhoeff in
de wel ed: leren regenten
van St. Pieters gasthuijs tot
Amsterdam, ambagtsheeren
van Cortenhoeff haar ed:
geregten doen cund allen
luijden dat voor ons gecom-
pareerd is Corns: Willemse
Kalf, de welke verclaarden
wel, en deugdelijk schuldig
te wesen aan en de ten
behoeven van de W Claas
Poock Schant, van Cortenhoeff
en Ankeveen een somma
van een hondert, en vijftig
Carolij guldens tot 90 groo-
tent huk(?) spruijtende
uijt sake van deugdelijke
geleende en aangetelde
Penn: .ijden comparant
in goeden gangbaren gelden
ontfangen, en ter sijnens onba-
rans geëmploieerd, renun-

Grote foto

tierende dierhalven van de
exceptie van geen ofte, te
min geld ontfangen en te hebben
en van alles andere uijtvlug-
ten in regten bekend, belo-
vende van de voors:(?) somma
intressen te betaalen naar
advenant vier PC:(?) van 't
hondert s' jaarlijks die
haar ingang genomen hebben
met den 1 juni 1734, en geduure
sullen tot de uiterlijke
voldoening, en restitutie
van 't voors:(?) Capitaal
toe, welke voldoening en
restitutie ten allen
tijden sal moogen, en
ook moeten geschieden
mits diegene die de afls-
sing begeerd te hebben ofte
te doen, den ander en drie
maanden te vooren sal moo-
gen en ook moeten waar-
schuuwen voor de naco-
ming van 't voors:(?) ca-
pitaal, en s' jaarlijks

Grote foto

te verschijnen intressen van
dien verclaarde de comparant
te verbinden sijn per loon, en
verdere goederen, en tot een
speciaal, hijpotheecq en
onderpand te, ... sijns
comparants huijsings, en
land gelegen onder den
geregten van Cortenhoeff,
belend ten noorden de
verlaten landen, en ten
zuijden Pieter Corns:
Hagen
, of wie alomme
naastgelegen mogten
sijns versaekende, en
consenterende mijders dat
voors: speciaal hijpotheecq
voort gund voors: is, mag
sijn verbonden pandbaar
en executabel dat bij
desen is geschied, en naar
dien ons is gebleken 't
regt van den 90 Peinn: hier
van voldaan te sijn

Grote foto

volg: quit: van den W: en M:
Corns: van Cleeff ontfangen
van den 20 en 90 Penn: s'
cands van Utregt van dat
den 8e juni 1739. en behoor-
lijk geregistreerd, soo heb-
ben mij schout 't gros
deses bezegeld mije sche-
penen geen segele ge-
bruijken, en schepenen
desen ondertekend in Corten-
hoeff d' 6e juli 1739
Willem Leeflang
Ajan van Vliet
Antoni de Groot