Hagen

Introductie Dietz Hagen Koblischek (van) Koelen Koenen de Meij van Schalkwijk van Straten
Parenteel Dirck Hagen Kwartierstaat Astrid Hagen Documenten Documenten
Grote foto

Compareerde voor ons Krijn Hoogeveen
Schout Jacobus Post, en Willem Trom-
mel scheepenen van Cortenhoeff
Hendrik Kalv oud 75 jaaren, en des
selvs huisvrouw Jannetje Leenderse
Man oud 76 jaaren woonende in dee-
se gerechte
de welke verclaarde ter requisitie
van Pieter Haagen en Lammertjen
Janz Hoogenberg
echtelieden be-
nevens Jan Dorland en Grietje
Janz Hoogenberg meede echtelieden

Grote foto

woonende alhier tot Cortenhoeff en
ons schout en scheepenen bekent
verclaarende de comparanten seer
wel te weeten en spetiaal gekent
te hebben, Engeltje Does die in Egte
gehad heeft Jan Hoogenbergs woo-
nende als doen meede tot Corten-
hoeff en welk huwelijk deselve aldaar
in egte verweckt hebben de gemelde
Lammertje Jansz Hoogenberg
en Grietje Jans Hoogenbergs en
dat er tans geen meer kinderen
inweesen sijn van de meergemel-
de Jan Hoogenbergs en Engel-
tje Does als de voornoemde Lam-
mertje
en Grietje Jansz Hoogenberg
geevende sij deposante voor ree-
denen van weetenschap dat sij
geweest zijn de naaste gebuuren
van gemelde Jan Hoogenbergs
en Engeltje Does en daagelijk met
deselve verkeerd hebben en dat sij
de deposanten het doode lijk van
Engeltje Does van Cortenhoeff tot
Hilversum met een vragtschuit heb-

Grote foto

ben helpen vervoeren en begraave
bevrijd sijnde het gedeposeerde des versogt
wordende met Solemneele eede te
bevestige
Aldus deese gedaan en gepasseerd
tot Cortenhoeff den 1 juni 1762
Hendrik Kalf
dit merk ...(?)
Jannittie Leenderse Man
Hoogeveen In presentie van ons
1762 Schout Jacobus Post
Willem Trommels