Hagen

Introductie Dietz Hagen Koblischek (van) Koelen Koenen de Meij van Schalkwijk van Straten
Parenteel Dirck Hagen Kwartierstaat Astrid Hagen Documenten Documenten
Grote foto

Procuratie gepasseert bij Gerrit Dircxen Hagen
op Willem Lap procureur tot Loosdrecht
compareerde ter secretarije van mijn secret[aris]
tot Cortehouff, Gerrit Dircxsen Haegen
wonende tot Cortenhouf ende Constitueerde
ende maeckte machtich sulcx hij dede bij
desen Willem Lap Procur[eur] tot Loosdrecht
om alle sijne Comp[aran]ts saecken die hij
jegendwoordich aldaer te doen heeft ende
Naermaels voorde voors[chreven] Gerechte te
doen soude mogen Crijgen in Monibus
adlitis in Communij Forma cum potestate
substituendi et ratificatione actorum
Actum den 5e september 1655