Hagen

Introductie Dietz Hagen Koblischek (van) Koelen Koenen de Meij van Schalkwijk van Straten
Parenteel Dirck Hagen Kwartierstaat Astrid Hagen Documenten Documenten
Grote foto

Compareerde voor Schout en
Scheepen van Nederhorst, Horstwaard,
Overmeer, Riethoven ... Dorothea v(an)
Harduwel weduwe en boedelhardster
van Abraham Hoetingh woonende in
deesen Geregte, en verklaarde bij deesen
te transporteeren te kennen geevende

En verklaarde ingevolge van de conventie
die zij met d' Erfgenaamen van
Luijt Dirks en Annetje Ansums Hagen
in leeven Egtelieden is geconvenieert en
over eengekomen, dat zij comparante
publieq zoude verkoopen haare, huij-
singe
heeft aangegaan, bij deezen
te transporteeren, te cedeeren en over te
geeven aan en ten behoeve van
deselve Erfgenaamen, den vrijen
Eijgendom van haar compa(ran)tes Tent-
schuijt, tien Ledicanten met hun
behangsels, dertien bedden met alle
derselve toebehoren, een Notebome-
een Tinne- en een porcelijn-kas, vier
kopere ketels, en alhaar comparantes
verdere Koper en tin, Linnen, soo
tafellakens, servetten, slaaplakens en
ander Linnengoed, Tafels, Stoelen, Turf
en Hout en alle haar Comparantes
verder

Grote foto

verdere Huijscieraaden en Imboedel
niets uijtgesonderd, vernuncieerend
mids dien van alle Actie Regt en
toeseggens haar comparante daar
aangecompeteerd hebbende ten behoeve
als vooren, en bekende van de Koop-
penn(ingen) van dien ver genoegt voldaan
en betaald te zijn, door dien deselve
Erfgenaamen aangenomen hebben
gelijk Pieter Gerrits Bongenaar
een mede Erfgenaamen en zig instee-
vende voor de verdere Erfgenamen,
hier mede compareerende beloofde
aanneemt bij deesen deselve goederen
publiq te verkoopen, en uijt de
Kooppenningen te voldoen aan de
Schout deses Geregt d' ongelden die
de comp(ara)nte aan den selven verschuldigd
is, voorts soodanige schulden van de
comp(ara)nte die voor de plecht welke
de voors Erfgenamen tot haar com-
parantes Lasten hebben, op eenige
goederen zijn geprefereerd, en dat de
overschietende penningen, indien de-
selve niet toereijkende mogte zijn
egter sullen strekken tot voldoening

Grote foto

van't Gund opdeplecht naar aftrek
van de Kooppenn(ingen) die van de verkogte
huijsinge en Erve is tekort gekomen
dog op deselve eenige iets overschietende
dat het selve sal werden geëmployeert
tot haar Comp(ara)ntes genoegen ter beta-
ling van eenige andere schulden van
de Comparante.
Versoekende de ... Comp(ara)ntes in het
gund voors gecondemneerd te mogen
werden 't welk dienvolgende bij
deesen is geschied gedaan bij Hen-
drik van Soesdijk, Schout, Joost
van Hilten en Jan Willem Visscher
Scheepenen van NEderhorst, inder
Geregfthuijse aldaar op den 28e De-
cemb(er) 1744
Hend(rik) van Soesdijk
Joost van Hilten
Jan Willem Visser